QUÈ ÉS EL POUM?

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal de Manlleu i en dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.

L’any 2008 es va aprovar definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM d’ara en endavant) de Manlleu però, posteriorment, es va interposar un recurs contenciós administratiu contra els acords d’aprovació del POUM en què es demanava la nul·litat del POUM per haver omès l’informe d’inundabilitat preceptiu. En tant que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va estimar aquest recurs, es va anul·lar el POUM de Manlleu, de manera que, des de la data de publicació de la sentència, el planejament general vigent a Manlleu va passar a ser el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), la versió refosa del qual va ser aprovada definitivament el 29 de juny de 1988, amb les posteriors modificacions puntuals d’aquest.

Partint d’aquest context, l’Ajuntament ha endegat la tasca d’actualització dels treballs realitzats al 2008 per tal de poder tornar a tramitar el POUM. Alhora, s’obre un nou escenari de reflexió sobre el model de ciutat pel qual aposta Manlleu que ha de permetre posar al dia el planejament urbanístic municipal actual. Així, el POUM actualitzat serà l’instrument que fixarà les regles del joc del creixement urbanístic de Manlleu per als propers anys i, per això, necessita de la participació del conjunt del municipi (polítics, sectors econòmics i socials, entitats, població general, etc.).

L’objectiu bàsic del POUM és garantir el desenvolupament urbanístic sostenible de Manlleu a través de regulacions i normatives que afecten a tot el municipi:

La utilització eficient del sòl com a recurs natural no renovable.

El POUM classifica el territori municipal com a sòl urbà, sòl urbanitzable (apte per a la seva transformació en sòl urbà) o sòl no urbanitzable (que no pot ser urbanitzat i ha de gaudir d’una protecció especial). A partir d'aquesta classificació, es regulen els usos i les activitats que es poden dur a terme en cada tipologia.

Les necessitats socials i econòmiques del municipi

El POUM ha de donar resposta a les necessitats socioeconòmiques a partir de l’ordenació dels espais públics, habitatges, infraestructures, equipaments públics, etc...

La protecció del medi ambient

El POUM haurà de vetllar per la conservació del medi ambient a partir de l’ordenació de la mobilitat, els espais lliures i zones verdes i la protecció del medi natural, entre d'altres.

La protecció del patrimoni cultural

Es treballarà amb l’ordenació d'aquells elements patrimonials existents al municipi a través de catàlegs de béns a protegir.