PROCÉS I ETAPES

El procés de redacció d’un POUM està regit per normatives estatals que descriuen les etapes, el procés i la documentació obligatòria per elaborar-lo (el Decret legislatiu 1/2010, la Llei 3/2012 i el Decret 305/2006).

Tot el procediment compta amb un Programa de Participació Ciutadana que ha de permetre que tots els veïns i veïnes de Manlleu puguin prendre part en la definició del rumb urbanístic de la ciutat en als propers anys i que té el seu primer instrument en aquesta pàgina web.

Dividim el procés de redacció d’un POUM en diverses fases:

FASE 1. AVANÇ DEL POUM

FASE II. INFORMACIÓ PÚBLICA

FASE III. APROVACIÓ INICIAL DEL POUM

FASE IV. EXPOSICIÓ PÚBLICA I SOL·LICITUD D'INFORMES PRECEPTIUS

FASE V. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL POUM

FASE VI. SOL·LICITUD D'INFORMES

FASE VII. APROVACIÓ DEFINITIVA

Un cop es finalitzi tot el procés descrit, el POUM constarà de tot un seguit de documents, entre els quals destaquen els següents:

  1. Memòria descriptiva i justificativa del POUM
  2. Plànols d’informació i d’ordenació 
  3. Normes urbanístiques
  4. Catàleg de béns a protegir. Catàleg de masies i cases rurals
  5. Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions
  6. Documentació d’avaluació ambiental
  7. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
  8. Memòria social