PROCÉS I ETAPES

El procés de redacció d’un POUM està regit per normatives estatals que descriuen les etapes, el procés i la documentació obligatòria per elaborar-lo (el Decret legislatiu 1/2010, la Llei 3/2012 i el Decret 305/2006).

Tot el procediment compta amb un Programa de Participació Ciutadana que ha de permetre que tots els veïns i veïnes de Manlleu puguin prendre part en la definició del rumb urbanístic de la ciutat en als propers anys i que té el seu primer instrument en aquesta pàgina web.

Dividim el procés de redacció d’un POUM en diverses fases:

FASE 1. AVANÇ DEL POUM
 • Redacció de l’Avanç del POUM: és un document primerenc que posa de manifest els objectius i criteris generals proposats així com una síntesis de les alternatives estudiades per al municipi. Aquest document el redacta l’Ajuntament (amb l’ajuda d’un equip tècnic especialitzat) i serveix de base per guiar tot el procés i per treballar en l’elaboració del POUM definitiu amb el màxim d’informació i eines possibles. Paral·lelament, el POUM s’ha de sotmetre a una tramitació ambiental (Avaluació Ambiental Estratègica Ordinària) que comença amb l’elaboració del Document Inicial Estratègic (DIE) on, entre d’altres, es fa una diagnosi dels aspectes ambientalment rellevants del municipi, es proposen els objectius ambientals a tenir en compte i s’avaluen ambientalment les alternatives considerades.
 • Aprovació de l’Avanç del POUM: per acord del Ple municipal, l’Ajuntament aprova l’Avanç del POUM.

FASE II. INFORMACIÓ PÚBLICA
 • Informació pública: un cop aprovat l’Avanç, l’Ajuntament obre un període de 30 dies d’informació pública. Durant aquest temps, els documents corresponents a l’Avanç aprovat són consultables per tal que tot el públic interessat pugui valorar-los i fer arribar els seus suggeriments al respecte.
 • Informes del Departament de Territori i Sostenibilitat: simultàniament al període d’informació pública, l’Ajuntament tramet l’Avanç al Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) per tal que l’Òrgan Ambiental corresponent (en aquest cas l’Oficina Tècnica d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona -OTAAA-) emeti l’anomenat Document d’Abast i perquè la Comissió Territorial d’Urbanisme (CTU) emeti el primer Informe Urbanístic Territorial. A banda, des del DTES també es realitzen consultes a les administracions públiques afectades per tal que emetin els corresponents informes en relació amb la proposta d’Avanç.

FASE III. APROVACIÓ INICIAL DEL POUM
 • Redacció del document per a l’aprovació inicial del POUM: en aquesta fase es redacta el document amb la concreció de les propostes, valorant els suggeriments i informes rebuts en la fase anterior. La documentació incorpora: Memòria descriptiva i justificativa, Normes Urbanístiques, Plànols d’informació i d’ordenació, Estudi d’Avaluació de Mobilitat Generada, Memòria Social i Estudi Ambiental Estratègic.
 • Participació: abans de l’aprovació inicial del POUM es realitzen diverses accions per poder recollir les aportacions i propostes ciutadanes de manera que l’equip redactor del POUM pugui tenir-les en consideració en el desenvolupament dels seus treballs.
 • Aprovació inicial del POUM: per acord del Ple municipal, l’Ajuntament aprova inicialment el POUM, conjuntament amb la corresponent suspensió obligatòria de llicències.

FASE IV. EXPOSICIÓ PÚBLICA I SOL·LICITUD D'INFORMES PRECEPTIUS
 • Exposició pública del POUM aprovat inicialment: durant un mínim de 45 dies l’Ajuntament posa a disposició de les persones que ho sol·licitin tota la documentació del POUM, tant en format imprès com en format digital. En aquesta fase d’exposició pública es recullen les aportacions a mode d’al·legacions, que s’hauran de respondre de manera individualitzada. Durant aquest període s’obre la Oficina del POUM per tal d’atendre consultes, concertant cita de manera prèvia.
 • Informes dels organismes implicats: alhora el POUM es remet als organismes públics implicats i les administracions públiques afectades perquè emetin els informes preceptius.

FASE V. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL POUM
 • Redacció del POUM provisional: a partir dels informes de les administracions afectades i de les al·legacions rebudes de particulars i públic interessat s’esmena el document inicial, tot donant resposta a les al·legacions. S’afegeix també a la documentació del POUM el document resum del procediment d’avaluació ambiental, que resumeix i estableix les conclusions del procés d’avaluació ambiental.
 • Informes del Departament de Territori i Sostenibilitat: un cop valorades les al·legacions, calà trametre la documentació corresponent al DTES per tal que l’OTAAA emeti la corresponent Declaració Ambiental Estratègica i la CTU un segon Informe Urbanístic Territorial, les determinacions dels quals s’han d’incorporar a la proposta del POUM.
 • Aprovació provisional del POUM: per acord del Ple municipal, l’Ajuntament aprova provisionalment el POUM, conjuntament amb la corresponent suspensió obligatòria de llicències.

FASE VI. SOL·LICITUD D'INFORMES

Si s’escau, es torna a demanar un informe a les administracions afectades per verificar que el POUM aprovat provisionalment s’adequa als seus requeriments.

FASE VII. APROVACIÓ DEFINITIVA
El POUM s’aprova per part de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona i, un cop publicat, entra en vigor, substituint el PGOU aprovat l’any 1988, que és l’actualment vigent.

Un cop es finalitzi tot el procés descrit, el POUM constarà de tot un seguit de documents, entre els quals destaquen els següents:

 1. Memòria descriptiva i justificativa del POUM
 2. Plànols d’informació i d’ordenació 
 3. Normes urbanístiques
 4. Catàleg de béns a protegir. Catàleg de masies i cases rurals
 5. Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions
 6. Documentació d’avaluació ambiental
 7. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
 8. Memòria social