PARTICIPACIÓ CIUTADANA

La redacció del POUM és un procés de planificació de la ciutat que vol comptar amb la participació de tots els manlleuencs i manlleuenques, com a coneixedors i protagonistes quotidians del conjunt del territori municipal. A més a més, els temes que s’inclouen en un POUM són amplis i transversals, per la qual cosa el procés d’elaboració es configura com un moment idoni a l’hora de determinar col·lectivament el futur del municipi.

Amb l’objectiu que tothom pugui donar la seva opinió respecte a com creu que ha de ser el futur de Manlleu, properament s’aprovarà el Programa de Participació Ciutadana de la revisió del POUM de Manlleu. El Programa contempla tot un seguit d’accions de consulta i d’informació que facilitaran la participació de la ciutadania en al llarg de tot el procés.


ESQUEMA DEL PROCÉS

Paral·lelament a les diferents fases de tramitació i d’elaboració del POUM, es duran a terme diferents actes de participació ciutadana i d’informació pública per tenir en compte en tot moment l’opinió de la ciutadania.

Accedint a l’apartat de notícies i agenda d’aquesta pàgina web podreu anar coneixent quan i on es portaran a terme les diferents sessions o actes de participació així com assabentar-vos de tota la informació sobre el POUM.

A continuació es descriuen breument les diferents accions que tindran lloc en cada fase:

ACCIONS PRÈVIES

Web del POUM
La web del POUM s’actualitzarà tota la informació que sigui d’interès i, a banda, a través del registre de l’apartat “Opina i participa” tothom podrà fer arribar qualsevol mena de suggeriment, pregunta, comentari, etc.

Sessió de participació interna de l’Ajuntament
De manera prèvia a les accions de participació previstes s’ha realitzat una sessió a nivell intern de l’Ajuntament per tal de poder conèixer i contrastar l’opinió dels tècnics de les diferents àrees.

FASE D'AVANÇ DEL POUM

Informació pública de l’avanç del POUM
L’avanç del POUM aprovat pel Ple de l’Ajuntament s’ha enviat a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de la Generalitat, la qual sol·licitarà un informe al Departament de Territori i Sostenibilitat, realitzarà consultes a d’altres administracions afectades i el posarà a informació pública durant 30 dies, per recollir aportacions del públic interessat.

A part, el document d’Avanç del POUM està publicat també en aquesta web per tal que la ciutadania pugui valorar-lo i realitzar aportacions i consideracions de cara a la seva concreció en la fase d’aprovació inicial. En aquest període d’informació pública només es poden fer aportacions en format de suggeriments (les al·legacions es recolliran en la fase d’exposició pública del POUM aprovat inicialment) i no existeix l’obligació de respondre’ls però sí de tenir-los en compte en la redacció del POUM. En aquest cas, l’Ajuntament de Manlleu ha ampliat el període d’informació pública a 60 dies. Les aportacions o suggeriments es realitzaran de manera telemàtica a través de la web del POUM o via instància directament a l’Ajuntament.

Redacció del Document d’Abast
En el termini de 2 mesos la Generalitat emetrà un informe, anomenat Document d’Abast, que fixa el marc per a l’avaluació ambiental i els criteris ambiental i territorials per al POUM, necessari per a la redacció de l’Estudi Ambiental Estratègic.

Tríptic informatiu i participatiu
Per donar a conèixer el procés a tota la ciutadania, s’elaborarà un tríptic amb doble vessant: per una banda, per explicar en què consisteix el POUM com a instrument urbanístic i la participació ciutadana associada i, per altra, per recollir aportacions ciutadanes.

Sessions territorials de participació ciutadana
Durant el mes de gener (veure apartat d’Agenda) es duran a terme tres sessions temàtiques de participació presencial, que tindran lloc en tres punts descentralitzats del municipi. A través de dinàmiques de participació activa, es recollirà l’opinió dels ciutadans en relació a diferents aspectes estratègics per a la definició del futur del municipi.

Sessions de participació als centres d’ensenyament secundari
Per engrescar a la població més jove en el procés, es duran a terme 3 tallers als centres d’ensenyament secundari del municipi on s’explicarà què és el POUM i quins elements té en en compte i, a més, es farà una dinàmica de recollida d’opinions.

Roll-up’s informatius
Es crearan 3 plafons informatius sobre el POUM com a instrument d’ordenació urbanística i sobre els seus objectius principals. Aniran acompanyats de vinils que actuïn com a itineraris gràfics de carrer i disposaran d’una bústia per poder recollir aportacions.

Passejades amb vistes al futur i capacitació per a l’exposició pública
Un cop definies les principals actuacions previstes pel POUM, és a dir, quan es disposi de documentació per tirar endavant la seva aprovació inicial, es realitzarà una ruta guiada per la ciutat per tal de donar a conèixer i debatre propostes del POUM en espais concrets de Manlleu. Es dedicarà una part de la sessió a detallar als assistents quin serà el termini d’exposició pública que s’obrirà, com accedir i consultar la documentació del POUM i, sobretot, la manera com s’han de redactar i presentar les al·legacions per a que aquestes puguin ser considerades adequadament. Aquesta informació, així com un model de formulari per a la presentació d’al·legacions es trobarà també disponible a través de la web del POUM.

Vinils complementaris a les passejades amb vistes al futur
Es dissenyaran vinils descriptius que, enganxats a la via pública o en aparadors, es mostrin les diverses propostes, de manera que permetin als veïns que no van assistir a la sessió guiada, conèixer els llocs on el POUM proposa alguna actuació.

Informe d’aportacions i propostes ciutadanes
S’elaborarà un informe integrat que sintetitzi, de manera ponderada, totes les aportacions i propostes realitzades en el marc del procés de participació ciutadana dut a terme en aquesta fase. Aquest informe es publicarà al web del POUM i es farà arribar a l’equip redactor per a què el pugui tenir en compte en el desenvolupament dels seus treballs.

APROVACIÓ INICIAL

Exposició pública del POUM aprovat inicialment
Després de l’aprovació inicial del Pla, aquest s’ha de sotmetre per Llei a informació pública i a un procés de participació ciutadana per un termini de 45 dies. Durant aquest període es disposarà de tota la documentació del POUM tant en format imprès a les dependències municipals com en format digital a la web del POUM. Aquest període de 45 dies d’informació pública es podrà ampliar si l’Ajuntament ho considera necessari.

Oficina del POUM
En aquesta fase s’obrirà l’Oficina del POUM, ubicada a la seu de l’Ajuntament i oberta amb un calendari preestablert, amb l’objectiu d’atendre les consultes dels veïns/es i recollir els seus suggeriments, concertant cita prèvia.

Informe d’aportacions i propostes ciutadanes
Un cop finalitzat el període d’exposició pública del POUM aprovat inicialment, s’elaborarà un informe integrat que sintetitzi, de manera ponderada, totes les aportacions i propostes realitzades en el marc del procés de participació ciutadana durant la fase d’aprovació inicial del POUM (al·legacions així com qualsevol comentari rebut a través del registre de contacte de la web del POUM).

APROVACIÓ PROVISIONAL

Exposició pública del POUM aprovat provisionalment
En aquesta fase s’informarà del resultat del procés d’informació pública i de consultes a les administracions afectades i també de les principals modificacions introduïdes en el POUM respecte de la versió de l’aprovació inicial. No es preveuen actes de participació presencial, a part dels actes informatius de presentació del POUM que pugui convocar l’Ajuntament juntament amb l’equip redactor.

Publicació de les versions del POUM
Es publicarà a través de la web del POUM tota la documentació corresponent a la versió d’aprovació provisional per tal que aquesta pugui ser accessible i consultable per la ciutadania.

Publicació dels informes de resposta a les al·legacions i a les administracions
Es publicaran a la web i es donarà difusió dels informes de resposta a les al·legacions i de resposta a les administracions consultades així com d’un informe de síntesi de les principals modificacions introduïdes al POUM des de la seva aprovació inicial.

APROVACIÓ DEFINITIVA

Publicació del POUM